คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

Dr.Somphot Mayarangsee
Replies
0
Voices
1

การสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ถ้าเป็นพระจบปริญญาเอก คุณสมบัติอื่นๆครบหมด แต่อายุเกิน 60 ปี จะสามารถสมัครได้หรือไม่ และถ้าได้และผ่านการคัดเลือก จะสมมารถ ได้รับบรรจุเป็นอาจารย์ หรือไม่ครับ