ข้อตกลงเบื้องต้น

MCUIT
Replies
0
Voices
1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการได้แจ้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและประชาชนทั่วไป ได้ใช้ช่องทางนี้ในการบอกแจ้งถึงปัญหาที่กำลังประสบ หรือเรื่องราวความไม่ชอบมาพากลในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อที่ทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้ช่วยติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งมาจะถูกกลั่นกรองโดยอธิการบดีว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย หรือจะแจ้งข้อมูลกลับทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขในการส่งเรื่องถึงอธิการบดีดังนี้

เรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดให้ได้รับความเสียหาย
ต้องใช้ชื่อจริง – นามสกุลจริงในการส่ง ห้ามแอบใช้ชื่อบุคคลอื่น
หากต้องการให้ตอบปัญหากลับ ต้องกรอก E-mail Address จริงด้วย